Usnesení o revokaci souhlasného stanoviska EIA Letiště Vodochody

Ministerstvo životního prostředí podle ustanovení § 156 odst. 2, § 98 a § 97 odst. 3 správního řádu ruší své stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí ve věci záměru „Letiště Vodochody“. Stanovisko se ruší s účinky ode dne, kdy bylo vydáno.

01.04.2018 12:17:32


Datum: 13.06.2014